Steg for steg-rammeverk – Kvalitetsforbedringsverktøy for nyfødt-intensivavdeling

Kvalitetsforbedringsverktøyet for laktasjon ved nyfødt-intensivavdeling er en trinnvis metode for å støtte høye doser og lang eksponering av egen morsmelk for alle spedbarn, som beskriver

 • Hva kvalitetsforbedring for laktasjon ved nyfødt-intensivavdeling er
 • Hvorfor kvalitetsforbedring for laktasjon ved nyfødt-intensivavdeling er så verdifullt.

Hvordan få prosjektet i gang.

Teacher explaining step-by-step framework to students and nurses

Hva er forbedring av laktasjonskvaliteten ved nyfødt-intensivavdeling?

Kvalitetsforbedring for laktasjon ved nyfødt-intensivavdeling brukes til systematisk forbedring av laktasjonspleien og utfallet av spedbarnets helse gjennom evidensbaserte beste praksiser.

Kvalitetsforbedring for laktasjon ved nyfødt-intensivavdeling er en enkel måte å teste pre- og postintervensjon med datainnsamling, overvåking og evaluering for å innføre, tilpasse eller forlate praksisendringer i laktasjonspleie.

Kvalitetsforbedring for laktasjon ved nyfødt-intensivavdeling er en kontinuerlig prosess, og planlegging av bærekraftig praksisendring må integreres fra begynnelsen av prosjektet.

Hvorfor er det viktig å forbedre kvaliteten på laktasjon ved nyfødt-intensivavdeling?

Det finnes sterke ammestøtteprogrammer for mating ved brystet med globale standardiserte beregninger for friske mødre og friske spedbarn:1

 • Amming innen 1 time etter fødselen
 • Eksklusiv amming etter 6 måneder

Disse målene gjelder imidlertid ikke den sårbare populasjonen for mor og spedbarn ved nyfødt-intensivavdeling.

Kvalitetsforbedring for laktasjon ved nyfødt-intensivavdeling er et rammeverk som brukes til systematisk forbedring av laktasjonspleie og utfall av sårbar spedbarnshelse gjennom evidensbaserte beste praksiser.

Implementere kvalitetsforbedring for laktasjon ved nyfødt-intensivavdeling

 1. Forberede og planlegge kvalitetsforbedringsprosjektet
 2. Måle ammepleietiltak
 3. Overvåking og evaluering
 4. Gjøre laktasjon ved nyfødt-intensivavdeling bærekraftig

Trinn 1: Klargjøre og planlegge kvalitetsforbedringsprosjektet

Opprette en arbeidsgruppe

Etablering av en arbeidsgruppe, gir en samarbeidende tilnærming for å veilede og styre kvalitetsforbedringsprosjektet gjennom planlegging, intervensjon, gjennomgang og implementering av praksisendringer.

Kvalitetsforbedringsarbeidsgruppen er ansvarlig for:

 • Planlegge og engasjere interessenter
 • Definere prosjektmål og strategi for kvalitetsforbedring for laktasjon ved nyfødt-intensivavdeling
 • Drive kvalitetsforbedringsprosjektet
 • Holde kvalitetsforbedringen på sporet
 • Opprettholde momentum og eierskap
 • Skape engasjement i organisasjonen

Konsernet er ansvarlig for å gjennomgå dataene, identifisere områder som det skal fokuseres på og komme med anbefalinger for gjennomføring av praksisendring for å oppfylle prosjektmålene.

Det er verdifullt å samarbeide med de rette personene for å fremme de mest sårbare spedbarna som får høye doser, langtidseksponering for egen morsmelk og å integrere effektive laktasjonsprosedyrer i den daglige rutinen.

 • Neonatolog, avansert sykepleier
 • Leder for helsetjeneste og neonataltjeneste (inkludert obstetrikksalen)
 • Kliniske pedagoger ved nyfødt-intensivavdeling / fødsel
 • Sykepleier-/ jordmorrepresentasjon fra nyfødt-intensivavdeling
 • Sykepleier-/ jordmorrepresentasjon fra fødestue
 • Sykepleier-/ jordmorrepresentasjon fra barselavdeling
 • Ammekonsulent eller ammeleder for spedbarn
 • Dataassistent som samler inn data

Analysere den aktuelle situasjonen

Det interaktive poengkortet for nyfødt-intensivavdeling er et verktøy som kan hjelpe deg med å evaluere ammerutinene på avdelingen din. Ved oppstart av kvalitetsforbedring innenfor flere kliniske områder som nyfødt-intensivavdeling og fødeavdeling kan det være at de områdene som fungerer godt, sammen med gap, utfordringer og barrierer er forskjellige mellom de kliniske områdene.

Trinn 2: Måle ammepleietiltak

«Uten data er du bare en annen person med mening»

Hvorfor samle inn data?

 • Skaper oppmerksomhet om utfordringer
 • Gjør hull / underskudd godt synlig
 • Gir kvantifiserbare bevis
 • Motiverer handling
 • Skaper kraft og entusiasme

Hva skal måles?

Det er viktig å måle riktig ting. Kvalitetsforbedring for laktasjon ved nyfødt-intensivavdeling fokuserer på kvantifiserbare data:

Telling av antall

 • hyppige utpumpinger
 • mødre som er fullt informert

Sporingstid til

 • første utpumping
 • når melken«kommer»

Måle andelen (%) av

 • matesammensetning egen morsmelk:donorbrystmelk:morsmelkerstatning
 • spedbarn som oppnår >50 ml/kg/dag
 • fullamming ved og etter utskriving fra nyfødt-intensivavdeling

Det er viktig å ta hensyn til hvor lang tid det tar å trekke ut data fra registrene og legge dem inn i innsamlingsdatabasen.

Innsamling av kontinuerlige data

 • tilveiebringer en serie med datapunkter over tid
 • bringer med seg en historie / reise i dataene
 • tillater at endringer oppdages når de oppstår

Måle baseline

Innsamling av data gir en fremtidig refleksjon i sanntid. Det er kritisk å ha data fra før intervensjonen for å visualisere om intervensjonen har ført til endringer.

Baseline-kohorten er «kontrollen» og må gi pasientinnsikt i sanntid før intervensjonen. Arbeidsgruppen kan fastsette størrelse og tidslinje for baseline-kohorten og avgjøre om spesifikke pasientgrupper, slik som spedbarn under 1500 gms / mindre enn 32 uker, skal analyseres. Datainnsamlingsverktøyet støtter gruppeselektive data for analyse.

Gjennomføre endring

Implementering av praksisendringer for å forbedre resultatene krever samarbeid med alle barseltjenester og nyfødt-intensivavdeling.

Målrettet utdanning og opplæring av alle helsearbeidere som engasjerer og støtter mødre og familier til spedbarn ved nyfødt-intensivavdeling, er viktig for å sikre at konsekvent informasjon gis til mødre. Regelmessig opplæring er nødvendig for å forbedre og opprettholde beste praksis.

Trinn 3: Overvåking og evaluering

Kvalitetsforbedringen er ikke en engangsintervensjon, slik et forskningsprosjekt er. Kvalitetsforbedring er en prosess der man kontinuerlig overvåker, evaluerer, tar i bruk, tilpasser eller forlater praksisendringene.

Regelmessig gjennomgang av dataene er avgjørende for å:

 • Sørge for at korrekte data samles inn, identifiser hva som mangler og ta i bruk riktig datainnsamling
 • Få en sanntidsgjennomgang av den aktuelle situasjonen
 • Identifisere mangler
 • Implementere tilleggsutdanning
 • Diskutere som arbeidsgruppe hva som går bra, hva som må fokuseres på neste gang og hvem som vil være ansvarlig

Sammenligne fremgangen med baseline og forrige måned.

Trinn 4: Gjøre laktasjon ved nyfødt-intensivavdeling bærekraftig

Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess, og planlegging av bærekraftighet i praksisendringene må integreres fra begynnelsen av.

Det tar tid før nye intervensjoner innlemmes i standardisert daglig praksis. Regelmessig innsamling av data om laktasjon og mating av spedbarn gir mulighet til å overvåke og evaluere praksis og laktasjonsresultater, samt opprettholde og utvikle pleiekvaliteten.

Integrering av et regelmessig laktasjonsopplæringsprogram gjør det mulig for helsepersonell å levere og støtte konsekvent laktasjonsinformasjon og praksis til mødre med risiko og nyfødt-intensivavdeling prenatalt.

Referanser

1 UNICEF, WHO. Protecting, promoting and supporting breastfeeding: The baby-friendly hospital initiative for small, sick and preterm newborns. Geneva, New York: WHO; UNICEF; 2020. 42 p.